Elendige resultater for statlig selskap

Det statlige investeringsselskapet Investinor har operert i snart ti år. Resultatene som er oppnådd er elendige. Næringsministeren må rydde opp!

Monica Mæland er næringsminister. Hun bør rydde opp etter at det statlige investeringsselskapet Investinor har vist svært dårlige resultater i snart 10 år.

Har operert i snart ti år, men formålet er uklart
Investinor AS er et statlig investeringsselskap om ble opprettet av den rødgrønne regjeringen i 2008. Formålet skal være å bidra med risikokapital i tidligfasebedrifter, men akkurat hva dette innebærer er det en del forvirring rundt etter at regjeringen gjorde endringer i mandatet i statsbudsjettet for 2017:
https://www.dn.no/grunder/2016/10/06/1331/Statsbudsjettet-2017/forvirring-om-statlig-englefond

Det er likevel klart at Investinor er tenkt å opptre som en profesjonell investor med krav til avkastning på kapitalen. Fra Investinor sin hjemmeside kan vi lese:

«Forvaltningen drives med sikte på å levere markedsmessig avkastning. Dette er en sentral forutsetning, ettersom statens kapitalinnskudd i selskapet er plassering av formue som skal forvaltes på kommersielt grunnlag, og som dermed ikke innebærer utgifter over statsbudsjettet eller avsetninger til tapsfond»

Elendige resultater
Ut fra formålet skulle vi forvente at Investinor etter snart ti års drift har oppnådd positive resultater. Det statlige selskapet kom i gang med investeringene først i starten av 2009 rett etter finanskrisen. Dette har jevnt over vært en svært gunstig periode for investeringer i aksjer. Oslo Børs Hovedindeks har steget fra 225 ved utgangen av 2008 til 698 ved utgangen av juni i år. Det er mer enn tredobling.

Jeg har i forbindelse med dette blogginnlegget gått igjennom alle årsrapportene fra Investinor siden oppstart samt halvårsrapporteringen for 2017 offentliggjort på Investinors hjemmeside:

http://www.investinor.no/om-oss/rapporter/

Investinor fikk i 2008 en kapital på 2,2 milliarder kroner. I 2016 og 2017 har selskapet blitt tilført ytterligere 750 millioner, slik at totale kapitalinnskudd ved siste halvårsskifte var til sammen 2,95 millioner kroner.

Dersom Investinor hadde oppnådd samme avkastning som Oslo Børs, burde kapitalen ha vokst til ca. 7,6 milliarder kroner. Faktum er dessverre at Investinor ikke har tjent penger i det hele tatt siden starten i 2008. Faktisk er det tap. Pr. 30. juni 2017 er egenkapitalen 2,9 milliarder kroner, altså 50 millioner mindre enn det staten har skutt inn. Investinor har aldri betalt utbytte. Oppstillingen nedenfor viser hovedtallene fra regnskapene siden oppstart:

Regnskapstallene viser at det statlige investeringsselskapet Investinor AS ikke har tjent penger i det hele tatt siden starten i 2008.


Store tap i selskapene Investinor har investert i
Det som er kjernevirksomheten til Investinor, er det selskapet selv omtaler som Private Equity investeringer, gjerne kalt PE-investeringer. Dette er investeringene i selskaper som ikke er børsnoterte, gjerne gründer- og vekstselskaper. Vi merker oss at Investinor siden oppstarten faktisk har tapt 82,4 millioner på dette, i en periode som generelt har vært gunstig for aksjeinvesteringer.

Når vi går igjennom regnskapene til de 44 selskapene Investinor i siste delårsrapport oppgir å være investert i, ser vi at hele 40 av disse samlet sett har gått med underskudd for årene 2013-16. Sammendrag av regnskapstallene finnes i tabell nederst i dette blogginnlegget.

Nå er det ikke uvanlig at oppstarts- og vekstselskaper går med underskudd i noen år før de blir lønnsomme. Likevel er tapene urovekkende store her. Totalt har disse selskapene hatt underskudd på hele 2,1 milliarder kroner for regnskapsårene 2013-16. I flere av selskapene er tapene store over flere år uten at det er noen vekst i omsetning eller andre tydelige tegn i tallene som viser noen fremgang. Dette gjelder bl.a. Investinor sin største investering OceanSaver AS. Dette selskapet går vi nærmere gjennom nedenfor. I sum er omsetningsveksten i selskapene Investinor har investert i beskjedne 1,2% fra 2013-2016, dvs. langt mindre enn veksten i norsk økonomi og inflasjon skulle tilsi.

Det eneste Investinor har tjent penger på over tid er finanspostene. Dette knytter seg til overskuddslikviditet plassert i fond mv. Særlig de første årene bidro dette bra, men det er altså ikke dette Investinor er opprettet for å drive med.

Driftskostnadene i Investinor er store. Siden oppstart utgjør disse 410 millioner kroner. Kostnadsnivået tilsvarer årlig om lag 2% av selskapets egenkapital.

Store papirverdier - er de reelle?
Investinor har investert nesten 2,1 milliarder kroner i de 44 selskapene som porteføljen bestod av ved utgangen av juni. Mange av disse selskapene er det investert et tresifret millionbeløp i uten at det hverken finnes egenkapital eller inntekter som skulle forsvare slike verdier.

Seks av selskapene Investinor var investert i pr. 30. juni opererte med negativ egenkapital siste regnskapsår. Det gjelder bl.a. den største investeringen, OceanSaver. Justerer vi egenkapitalen i selskapene ved utgangen av 2016 for Investinor sine eierandeler, får vi et beløp på 527 millioner kroner. Det utgjør bare en fjerdedel av beløpet Investinor oppgir å ha investert i de samme selskapene. Skulle Investinor skrive ned sine verdier til det som er bokført egenkapital i investeringene, måtte Investinor ta et tap på over 1,5 milliarder kroner. Her er det altså store papirverdier i disse selskapene. Finnes det teknologi, patenter eller andre immaterielle verdier som kan rettferdiggjøre denne verdsettelsen?

Uansett får dette oss til å stille spørsmål ved den prisen Investinor har betalt for aksjene selskapet er investert i. Har Investinor vært tøffe nok når aksjepris skal forhandles med gründere og medinvestorer? Dette er et kjernespørsmål i forhold til om Investinor er i stand til å opptre som en profesjonell investor på markedsmessige vilkår, slik selskapet selv hevder det skal gjøre.

Store tap på konkurs
Om ikke de begredelige resultatene vist ovenfor skulle være nok, så har det nå i tredje kvartal dukket opp et nytt stort tap. Nylig gikk OceanSaver, selskapet Investinor har investert desidert mest i, konkurs. Hele 332 millioner av skattebetalernes penger er puttet inn i OceanSaver. Antakelig går hele dette beløpet nå tapt.

https://www.dn.no/nyheter/2017/09/25/2014/Shipping/investinor-kan-tape-330-mill-pa-oceansaver-konkursen?_l

Ser vi nærmere på regnskapstallene til OceanSaver så er det åpenbart at selskapet har hatt store økonomiske problemer i lang tid. Likevel har det statlige selskapet fortsatt å skyte inn mer penger til tapet nå altså kan bli 332 millioner.

Denne oppstillingen av regnskapstall fra det nå konkursrammede selskapet OceanSaver viser store tap over mange år. Investinor hadde en eierandel på 49%


Ut fra regnskapstallene i OceanSaver er det klart at dette selskapet hadde store problemer som krevde tiltak allerede i 2011. Bruttomarginen var allerede den gang negativ, slik at salgsinntektene ikke engang dekket kostnadene til innkjøpte varer. Dette fikk skure og gå de neste seks årene og situasjonen bedret seg ikke. OceanSaver har tapt hele 592 millioner kroner de siste seks årene.

Det må satses på levedyktige bedrifter, ikke evige tapssluk
Hensikten med det statlige investeringsselskapet Investinor er å bidra til å skape fremtidens lønnsomme arbeidsplasser. Skal dette bidra til å finansiere velferden vår i fremtiden, er det altså en forutsetning at bedriftene som starter opp og vokser, etter hvert blir lønnsomme og går med overskudd.

I denne prosessen har investorene i disse bedriftene et stort ansvar. Det er ikke nok at investorene bare stiller kapital til rådighet. Vel så viktig er det at investorene aktivt bidrar til å utvikle selskapene gjennom å tilføre kompetanse og stille krav som bidrar til at bedriften lykkes. Dette innebærer at investoren også må stille klare krav til hvordan selskapene opererer. Samtidig må investoren sikre seg at han får sin del av kaken.

Profesjonelle PE-selskaper er gode på dette. De bidrar aktivt til å utvikle bedriftene ved å delta i styrer og tilføre kompetanse, men er også svært tydelige på at de skal ha sin del av kaken. Forhandlingene når de går inn i selskaper blir gjerne tøffe. PE-investorer deltar i styrer, krever stramme aksjonæravtaler og vil i tillegg å ha sine folk inn i ledelsen i selskapene de investerer i. Gjerne ved å ta kontroll over regnskaps- eller finansfunksjonen i selskapene.

I sum bidrar dette til at gode investorer bidrar til at levedyktige oppstarts- og vekstbedrifter lykkes, mens pengekranen skrus igjen når sjansene til å lykkes ikke er så gode. De fleste gründerbedrifter lykkes ikke. Slik er det. Det er vanskelig å lykkes og det er vanskelig på forhånd å vite hva som lykkes.

Derfor er det viktig at pengekranen skrus igjen og bedriftene avvikles når de ikke ser ut til å lykkes. Ressursene må brukes der utsiktene er best. Å aktivt vurdere dette, er kjerneoppgaven til enhver aktiv og profesjonell investor. I sum er det dette som gir god ressursallokering i økonomien og skaper økonomisk vekst og velferd.

Næringsministeren må rydde opp
Spørsmålet er om Investinor er gode nok i utførelsen av den rollen selskapet er tiltenkt. Resultatene etter snart å ha operert i en tiårsperiode tyder dessverre på at det ikke er tilfelle. Resultatene som er oppnådd er faktisk helt elendige.

Det er gått så lang tid og resultatene er så svake at det er på høy tid at næringsministeren setter foten ned. Et statlig investeringsselskap må bidra til å skape lønnsomme bedrifter. Ikke sløse med skattebetalernes penger. Det bør spesielt en høyrestatsråd ha klart for seg.

Næringsminister Monica Mæland må rydde opp i Investinor!

 

Investinor sin investeringsportefølje
Nedenfor følger regnskapstall for alle selskapene i Investinor sin portefølje pr. 30.6.2017. Det tas forbehold om at det kan være feil i tallmaterialet

Utdrag av regnskapstallene til selskapene Investinor var investert i pr. 30.6.2017

 

17 kommentarer

Tommy Burås

03.10.2017 kl.15:37

Sånn går det når folk valgte idioter til å styre landet i perioden 2005-2009 og i perioden 2009-2013. De er ikke særlig mye bedre disse heller visse de ikke rydder opp.

Bjørn Paasche

03.10.2017 kl.15:48

Flott utarbeidet artikkel m masse research bak. Strålende at noen engasjerer seg og slår ned på middelmådigheten i forvaltningen.

Når man ser hvordan pengene våre får renne fritt ut, styrker det neppe skattemoralen.

Håper Meland kaster seg over saken og vurderer alternative måter å få denne kapitalen til arbeide positivt på !

Vennlig hilsen,

Bjørn Paaschr

Erik

03.10.2017 kl.15:52

Det er vel noe her som ikke kommer godt nok til syne. Dette statlige selskapet har selvfølgelig som formål å tjene penger over tid, men de er vel også et "risikoselskap" i den forstand at de tar en høyere risiko enn andre på Oslo Børs...

Da må det nesten bli som det blir, at dette selskapet taper i en tidlig fase og sikkert kommer til å tjene i en senere fase...

kris

03.10.2017 kl.16:04

Enda en "honningkrukke"....

megigjen

03.10.2017 kl.16:57

hmmm.. regner selvfølgelig med at det ikke er noen forbindelse mellom de som betaler ut penger og de som mottar. Korrupsjon er kun noe som foregår i land på sørlige breddegrader !!

Realisten

03.10.2017 kl.17:52

Med unntak av Erik som kommenterte kl 15:52, viser dette kommentarfeltet hvorfor "kommentarfelt-folk" har blitt et skjellsord. Herregud hvor lite kunnskap som besittes.

At hver nordmann har tapt "hele 60 kroner" på Oceansaver, er faktisk et resultat av risikoen med konseptet. Hvor mange kroner ville hver nordmann ha tapt i snitt hvis staten hadde sluttet å ha noe med oppstartsbedrifter å gjøre? Det kan man godt diskutere med gode argumenter på både den positive og skeptiske siden, men å klage på at staten ikke bare gjør gode risikoinvesteringer, er direkte fordummende.

Scott Johansen

03.10.2017 kl.20:25

Spørsmålet er vel om ikke Ivestinor blir brukt som «dumpingplass» for fallerte og avgåtte politikere og byråkrater, noe som slettes ikke er uvanlig i offentlig sektor.

Det vi ser er at Investinor i forhold til private PE selskaper er for amatører å regne. Det hadde vært greit å hviken kompetanse de ansatte o dette offentlige PE selskape har ?

Jimmy

03.10.2017 kl.21:50

Alt de rød grønne har gjort er det værste som har skjedd dette landet.....

Den langsiktige

03.10.2017 kl.22:25

Scott Johansen - private equity-selskaper, særlig utenlandske, dreper stort sett gründerspiriten. Fokus blir flyttet fra sunt entreprenørskap til å dokumentere systemverdi. Jeg antar at et statlig equity-fond tenker mer langsiktig enn som så, og dermed ikke følger de samme prinsippene, jfr innlegget til Erik tidligere i tråden.

Kritisk

04.10.2017 kl.09:40

Monica Mæland er ikke egnet til å rydde opp i statlig byråkratisk rot og sløsing.

Det eneste hun gjør er å plassere noen av sine venninner i stillingene - for å fylle opp kjønnskvotene. Hvis ikke blir det aksjoner i kvinnenettverkene som sitter og teller antall kvinner i ledende stillinger - som eneste kriterium.

Husk at det var Høyre som innførte radikal kjønnskvotering.

Asbjørn Lauvstad

04.10.2017 kl.11:19

Det er lett å undervurere hvor vanskelig det er å lykkes med oppstartselskaper. Jeg var selv medlem av et børsnotert vetureselskap - Gabriel Venture Fund - på 1980-tallet. Det gikk dårlig med nesten alle investeringene våre. Det gikk også dårlig for andre lignende investeringsselskkaper som Four Seasons så vidt jeg husker. De gikk så vidt jeg husker over til andre mindre risikofylte investeringer. Vi var nok ikke dyktige nok til å velge selskaper det ble investert i. Det samme gjelder vel dette statlige sekskapet.

Arne

04.10.2017 kl.11:45

Lederne i dette investeringsselskapet satset ikke egne penger. Da er det lett å la seg styre av følelser og bekjentskaper. Detter er bare en liten del av offentlig sløsing som ingen har glede av. Sosialistene liker ikke profitt. Derfor er slike foretak mønster foretak for mange på venstresiden. Det er en stor belastning for vår velferd.

05.10.2017 kl.20:56

Kanskje slike investeringer ikke er en statlig oppgave i det hele tatt?

Lars Sletten

06.10.2017 kl.00:09

Nei kjeltringene flyr ikke rundt med brekkjern og finnlandshette lenger,nå er det dress og staskledning. kammeraderi og grov kjorrupsjon som gjelder.

Anders Vikøren

06.10.2017 kl.04:45

Storbritannia gjev næringsstøtte og finans utelukkande til små firma. Det er der vekst er.

Offentlege og halvoffentlege næringsfond har stort sett ikkje fått til å finna gode investeringskandidatar.

Norge har ikkje noko miljø for industrielle investorar i det heile.

Kanskje det uansett er rett å prøva.

Kåre O

06.10.2017 kl.10:51

Investinor er ikke et fond med avkastning mot Oslo Børs.

Oppstartsbedrifter og venturefond innebærer risiko.

Dette er styret i Investinor:

Thomas Falck (leder)

Anne Kathrine Slungård (nestleder)

Hans Egil Five

Beatriz Malo de Molina

Hans Aasnæs

ståle

07.10.2017 kl.13:26

Årsaken til at offentlige fond aldri vil kunne lønne seg eller gjøre kloke investeringsvalg, er simpelthen bare det menneskelige instinkt.. For idet øyeblikk at noen gjør en (god) jobb, så forventes det ALLTID å få noe tilbake for jobben en gjør.. Og i statlige fond, der de ansatte er fastlønnet uten resultatbasert lønn, så vil de ansatte ikke få noe "ekstra" ved sitt arbeide for gode investeringer..

Dermed så er det meget ofte vikarierende motiver som er utslagsgivende for ei investeringsbeslutning, der saksbehandleren forhåpentligvis senere kan få noe tilbake for sitt bidrag.. Altså "hvorfor skal byråkraten hjelpe deg med å bli rik, når han selv bare blir sittende med ei skarve byråkratlønn"??

I de fleste tilfeller der offentlige penger blir brukt, så finnes det imidlertid kontrollmekanismer som både kan kontrollere og overprøve pengebruken, for å unngå nettopp korrupsjon og kameraderi.. Men hva angår offentlige fond, så finnes det paradoksalt nok ingen kontrollmekanismer..? Og det som i de fleste tilfeller da blir sluttresultatet, er organisasjoner gjennomsyret av kameraderi og korrupsjon..

Skriv en ny kommentar

hits